Aspassia Papadoperaki, Domenikos Theotokopoulos, A study of his compositions